Távozik hivatalából Kristóf Andrea, aljegyzőt keres Kiskunhalas

Kép: halasinfo.hu

Információink szerint közös megegyezéssel távozik posztjáról Kristóf Andrea aljegyző. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal már meg is hirdette az állást.

Íme a kiírt pályázat:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhal, Hősök tere 1.

Ellátandó feladatok:
A jegyző helyettesítése a MÖTV. 81.§ (3) bekezdésében továbbá más jogszabályok által a jegyző-feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdésében meghatározott aljegyzői feladatok. A jegyző helyettesítése az MÖTV. 81.§ (3) bekezdésében továbbá más jogszabályok által a jegyző-feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés ,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), cselekvőképesség,
 •         legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
 •         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik.
 •         6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Anyakövvezetői képesítés
 •         Legalább 5 év jegyzői, aljegyzői munkakörben eltöltött tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati összefüggésben szükséges kezeléshez
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • pályázó nyilatkozata, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző nyújt, a 77/523-104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/344/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
 • Személyesen: Fülöp Róbert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a Polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Halasi Tükör – 2016. február 3.
 • www.kiskunhalas.hu – 2016. február 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

(A pályázat forrás: allasok.kozszolga.hu)

További friss hírek